Najważniejsze selektory CSS2

CSS Is Awesome by Steven Frank (http://stevenf.tumblr.com/)

Pisząc aplikacje internetowe najczęściej opieramy się na podstawowych, często występujących selektorach CSS. Są to głównie selektory id, atrybutu class oraz potomka, plus pseudo-selektory, np :hover. Pliki .css w wielu projektach są pisane dość zachowawczo. Warto zatem zapoznać się z większą liczbą możliwości, które czasami mogą usprawnić pisanie reguł, ograniczych ich ilość, zmniejszyć objętość kodu.

Najczęściej stosowane selektory

 1. Uniwersalny
 2. Typu
 3. Identyfikatora
 4. Klasy

Łączniki, selektory atrybutów

 1. Potomek
 2. Dziecko
 3. Rodzeństwo
 4. Selektor atrybutu

Pseudo-klasy, pseudo-elementy

 1. Pseudo-klasa :first-child
 2. Pseudo-klasy linków :link i :visited
 3. Dynamiczne pseudo-klasy :hover, :acitve, :focus
 4. Pseudo-klasy języka :lang
 5. Pseudo-elementy :first-line, :first-letter, :before i :after

Najczęściej stosowane selektory

Uniwersalny

Selektor uniwersalny pasuje do wszystkich elementów (każdego typu), zastosowany najprostszy metaznak * (asterisk) oznaczający dowolne dopasowanie.

Jeśli selektor uniwersalny jest jednym z kilku składników wyrażenia, to można go pominąć. *.mojaklasa będzie równoważne z .mojaklasa.

Obecnie stosuje się go najczęściej w przypadku dyrektyw resetujących Reset CSS.

* {margin: 0; padding: 0; border: 0;}
<strong>Ten element zostanie dopasowany</strong>
<div>Ten element też zostanie dopasowany</div>

Typu

Selektor typu dopasowuje elementy drzewa DOM po nazwie. Wybiera wszystkie elementy danego typu w całym drzewie dokumnetu.

div {margin: 10px; padding: 10px; border: 1px solid silver;}
<div>Ten element zostanie dopasowany</div>
<strong>Ten element nie zostanie dopasowany</strong>

Identyfikatora

Selektor identyfikatora poprzedza się znakiem #. Pobiera on element o id równym podanemu ciągowi znaków po #. Z definicji w dokumencie może występować tylko jeden element o danym id. Zatem selektor identyfikatora pobiera tylko jeden element.

#identyfikator { margin: 10px;}
<strong id="identyfikator">Ten element zostanie dopasowany</strong>
<div>Ten element nie zostanie dopasowany</div>

Klasy

Selektor klasy w przeciwieństwie do selektora identyfikatora nie musi być unikalny, zatem swoim zasięgiem może obejmować więcej niż jeden element. Dopasowuje elementy na podstawie atrybutu class. Selektor poprzedza się znakiem . Jest niezależny od typu czy identyfikatora.

.klasa { margin: 10px;}
<strong class="klasa">Ten element zostanie dopasowany</strong>
<div>Ten element nie zostanie dopasowany</div>

Wartym uwagi jest fakt łączenia kilku selektorów klasy dla jednego elementu. Działanie to ma na celu wyłuskanie tylko tych elementów, które zawierają wszystkie z podanych klas.

.zolty.niebieski { color: green;}
<strong class="zolty niebieski">Ten element zostanie dopasowany</strong>
<strong class="zolty">Ten element nie zostanie dopasowany</strong>
<strong class="niebieski">Ten element nie zostanie dopasowany</strong>

Łączniki, selektory atrybutów

Wszystkie poniższe selektory z wyjątkiem ostatniego są przez niektórych określane łącznikami, czyli selektorami powstałymi poprzez połączenie ze sobą dwóch lub więcej selektorów podstawowych.

Łączenie następuje poprzez zastosowanie znaków białych (spacje) znaku &gt; oraz +.

Potomek

Selektor potomka jest bardzo często stosowany. Zdarza się, że zastosowany selektor potomka jest uznawany po prostu za następujące po sobie selektory typu. Selektor ten oddziela selektory typu znakiem białym, pobiera elementy, które są potomkami elemenu pasującego do poprzedniego selektora. Jest przy tym niezależny od klas i identyfikatorów, zatem przy jego pomocy można ostylować wiele elementów bez dodawania zbytecznych atrybutów. Oczywiście istnieje możliwość łączenia selektorów typu wraz z selektorami klas i identyfikatorów.

Poniższy przykład dopasuje element p będący potomkiem elementu div.

div p {color: #ff0000; }
<div>
 
Ten element zostanie dopasowany
<ul>
	<li>
 
Ten element też zostanie dopasowany</li>
</ul>
</div>

Dziecko

Selektor dziecka bywa często niedoceniany lub mylony z selektorem potomka. Różnica wbrew pozorom jest znacząca: selektor dziecka odnosi się tylko do bezpośredniego potomka. Znakiem stosowanym w tym selektorze jest &gt;.

div &gt; p {color: #ff0000;}
<div>
 
Ten element zostanie dopasowany
<ul>
	<li>
 
Ten element nie zostanie dopasowany</li>
</ul>
</div>

Rodzeństwo

Selektor rodzeństwa lub inaczej zwany selektorem sąsiednim tworzony jest poprzez zastosowanie znaku + jako łącznika. Dopasowuje on element, który jest rodzeństwem pierwszego podanego elementu (oba mają tego samego rodzica), pierwszy z nich występuje przed drugim. Stosuje się go jako pseudo-klasę, którą można by nazwać :second-child

li + li {coloer: #ff0000; }
<div>
<ul>
	<li>Ten element nie zostanie dopasowany</li>
	<li>Ten element zostanie dopasowany</li>
</ul>
</div>

Selektor atrybutu

Selektor atrybuty jest zbliżony do selektora identyfikatora i klasy, z tego powodu znajduje się w tej grupie. Dopasowuje on elementy na podstawie wartości wybranych atrybutów lub po prostu ich występowania. Możliwości dopasowania są 4.

Dopasowuje elementy, które posiadają dany atrybut, bez znaczenia jego zawartości:

a[href] {text-decoration: underline;}
<a href="http://blog.vokiel.com">Ten element zostanie dopasowany</a>
<a id="tennie">Ten element nie zostanie dopasowany</a>

Dopasowuje elementy, które posiadają dany atrybut, a jego wartość jest zgodna z określoną:

a[rel=follow] {text-decoration: underline;}
<a rel="follow" href="http://blog.vokiel.com">Ten element zostanie dopasowany</a>
<a rel="nofollow" href="http://google.pl">Ten element nie zostanie dopasowany</a>

Dopasowuje elementy, które posiadają dany atrybut, a jedną z jego wartości oddzielonych spacjami jest ta podana. Różni się od = tym, że nie sprawdza dokładnego dopasowania całej wartości atrybutu, a wyszukuje w wartościach oddzielonych spacjami:

a[rel~=copyleft] {text-decoration: underline;}
<a rel="copyright copyleft copyeditor" href="http://blog.vokiel.com">Ten element zostanie dopasowany</a>
<a rel="copyright" href="http://google.pl">Ten element nie zostanie dopasowany</a>

Dopasowuje elementy, które posiadają dany atrybut, a jego wartość jest listą wartości rozdzielonych znakiem minus. Lista ta rozpoczyna się podaną wartością. Stosuje się do dopasowania kodów języka, określonych w atrybucie lang (zobacz :lang.

p[lang|=en] {text-decoration: underline;}
Ten element zostanie dopasowany
 
Ten element zostanie dopasowany
 
Ten element zostanie dopasowany
 
Ten element nie zostanie dopasowany

Pseudo-klasy, pseudo-elementy

Jak sama nazwa wskazuje pseudo-klasy i pseudo-elementy są pesudo selektorami. Nie dopasowują elementów na podstawie nazwy, atrybutów czy też zawartości. Ich dopasowanie odbywa się niejawnie. Mają one za zadanie dać możliwość wyboru elementów, bez konieczności opakowywanie ich w dodatkowe atrybuty.

Pseudo-klasa :first-child

Dopasowuje element, który jest pierwszym dzieckiem innego elementu. Zastosowań tej pseudo-klasy może być bardzo wiele. Często mając różnego rodzaju listy chcemy wyszczególnić pierwszy element, tworząc menu na liście zdarza się, że pierwszy element ma być delikatnie inaczej ostylowany, czy pierwszy paragraf w tekście.

li:first-child { border-left: 1px solid silver; }
<ul>
	<li>Ten element zostanie dopasowany</li>
	<li>Ten element nie zostanie dopasowany</li>
</ul>

Wraz z CSS3 doszły nowe pseudo-elementy: :last-child oraz :nth-child

Pseudo-klasy linków :link i :visited

Do tej kategorii zalicza się dwie pseudo-klasy: :link oraz :visited. Ich ostylowanie zależy od przeglądarki, pierwszy z nich oznacza linki, które jeszcze nie zostały odwiedzone przez klienta, drugi oznacza te, które już klient odwiedził.

:link {color: #blue;}
:visited {color: #navy;}

Dynamiczne pseudo-klasy :hover, :acitve, :focus

Dynamiczne pseudo-klasy, jak sama nazwa wskazuje, są nadawane dynamiczne podczas wykrywania interakcji z użytkownikiem. Obsługują takie akcje jak: najechanie kursorem myszy na element :hover, aktywność danego elementu – w przypadku użycia myszki oznazcza, że przycisk został naciśnięty ale jeszcze nie zwolniony. Ostani z trójki: :focus obowiązuje dla aktywnego elementu, czyli np pola formularza, w którym aktualnie znajduje się kursor myszy oczekujący na wpisywane przez użytkownika znaki.

a:hover{ text-decoration: underline; }
<a href="http://blog.vokiel.com">Ten element zostanie podkreślony po najechaniu na niego kursorem myszki.</a>
a:active{ font-weight: bold; }
<pre lang="html"><a href="http://blog.vokiel.com">Ten element zostanie pogrubiony po wciśnięciu klawisza myszki (do czasu zwolnienia).</a>
input:focus{ background: #ff0000; }
<input type="text" value="Tło zrobi się czerwone po umieszczeniu kursora w jego wnętrzu" />

Pseudo-klasy języka :lang

Tą pseudo-klasą oznacza się elementy zawierające tekst w innym języku. Umożliwa inne ostylowanie elementów w zależności od języka. Często stosuje się do ustawienia cudzysłowów. Dopasowanie odbywa się podobnie jak w przypadku selektora atrybuty użytego z tyldą (nie tylko dokładne dopasowanie, ale także wyszukanie w ciągu). Identyfikator języka nie musi być poprawną nazwą języka, ale musi być wypełniony.

:lang(fr) &gt; p { quotes: '« ' ' »' }
:lang(de) &gt; p { quotes: '»' '«' '\2039' '\203A' }

Pseudo-elementy :first-line, :first-letter, :before i :after

Pseudo-elementy zachowują się jak zwykłe znaczniki CSS – dają możliwość ostylowania części zawartosci elementów na podstawie właściwości, których określenie następuje dynamicznie. Pierwszy z nich :first-line 1 odnosi się do zawartości pierwszej linii danego paragrafu. Ważną informacją w tym miejscu jest lista ograniczeń, ten pseudo-element może zmieniać tylko niektóre parametry: font-, color-, background-, word-spacing, letter-spacing, text-decoration, vertical-align, text-transform, line-height.

p:first-line {font-weight: bold;}
Ta pierwsza linia będzie pogrubiona,
następne już nie, bo nie zostaną objęte
znacznikiem :first-line

Jeśli pierwszy wiersz miałby zostać rozbity na kilka linii, a chcielibyśmy aby całe pierwsze zdanie było inaczej ostylowane możemy posiłkować się dodaniem pseudo-atrybutu w kodzie, dla danego elementu:

Ta pierwsza linia będzie pogrubiona,
aż do tego miejsca, następne już nie bo nie zostaną
objęte znacznikiem :first-line

Należy przy tym uważać na znaki rozpoczynające nowe linie. Przykładowo w kodzie poniżej, żadne znaki nie zostaną odmiennie ostylowane, ponieważ pierwsza linia nie ma zawartości:

Nic tu nie zostanie odmiennie ostylowane,
tym bardziej następne linie.

Kolejny :first-letter 2 działa analogicznie do poprzedniego, z tą różnicą, że daje możliwość ostylowania pierwszej litery zamiast pierwszej linii. Stosowanie tego pseudo-elementu zostało ogranioczne do elementów blokowych (block, list-item, table-cell, table-catpion, inline-block). Dodatkowo istnieje podobne ograniczenie jak w przypadku first-line: zmiany ostylowania mogą obejmować: font-, word-spacing, letter-spacing, text-decoration, vertical-align, text-transform, line-height, float, margin-, padding-, border-, color-, background-

p:first-letter {font-size: 26px;}
Tylko pierwsza literka T z tego paragrafu będzie powiększona do rozmiru 26px.

Pseudo-selektory :before i :after są używane do wstawiania wygenerowanej treści przed lub za wybrany element.

blockquote:before {content: "Cytat:";}
<blockquote>
Ten cały cytat zostanie poprzedzony słowem "Cytat:".</blockquote>
a[href~=http]:after { background: url("outgoing.png") no-repeat center right;}
<a href="http://blog.vokiel.com">Ten link dostanie ikonkę na końcu</a>
<a href="#selektor-uniwersalny">Ten już nie</a>

Źródła

 1. http://www.w3.org/TR/CSS2/selector.html#first-line-pseudo []
 2. http://www.w3.org/TR/CSS21/selector.html#first-letter []
 

Przeczytaj także

Komentarze: 4

Dodaj komentarz »

 
 
 

Tyle teorii… A jak sprawa wygląda w praktyce? Czy przeglądarki (przynajmniej to najpopularniejsze) radzą sobie ze wszystkimi selektorami?

 

Odpowiedz

 

Większość selektorów CSS2 jest w pełni obsługiwana przez najnowsze przeglądarki. Problemy robi oczywiście IE6, który nie radzi sobie w pełni z: selektorem dziecka, rodzeństwa, atrybutu, klas wielokrotnych, pseudo-klasą :first-child, języków, :hover działa tylko dla linku a, :focus dla linku nie jest wspierany – zamiast tego jest :active, nie działają też pseudo-elementy :before i :after.

Tabela porównań jest dostępna u PPK: CSS contents and browser compatibility

 

Odpowiedz

   

  Nie chcę nic mówić, ale z moich ostatnich testów selektora atrybutu(chciałem sobie jakoś estetyczniej ostylować formularz) wynika, że nie tylko IE6 ma z nim problem, ale wszystkie[!] jego wersje, nawet najnowszy IE 9. Na szczęście mamy takie rozwiązania jak ie-7js, które łatają te dziury 🙂

   

  Odpowiedz

 

Pseudo elementy i pseudo klasy niestety nie są jeszcze we wszystkich przeglądarkach interpretowane identycznie. Dawno już weszło CSS3 a tu nie można w pełni CSS2 używać jeśli chce mieć się pewność identycznego wyglądu we wszystkich kombajnach…
Szczerze ja zabawę z budową CSS pod IE już dawno zakończyłem, bo widzę że za błędami w interpretacji po prostu nie dogoni człowiek… To microsroft powinien się stosować do standardów a nie internet do niego.

 

Odpowiedz

 

Dodaj komentarz

 
(nie będzie publikowany)
 
 
Komentarz
 
 

Dozwolone tagi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 
© 2009 - 2023 Vokiel.com
WordPress Theme by Arcsin modified by Vokiel